Ledelse

Trine Larsen
Rektor
trl@vucns.dk

Dea Miriam Munch
Afdelingsleder Hillerød
Uddannelseschef AVU
dmm@vucns.dk

Brian René Kaae
Afdelingsleder Helsingør
Uddannelseschef AVU, HFE, FVU og OBU Helsingør
brk@vucns.dk

Niels Holm
Uddannelseschef HF2 Helsingør
nho@vucns.dk

Christine Bonnesen
Uddannelseschef HF2 og HFO Hillerød
cbo@vucns.dk

Karin Rosenmejer Larsen
Uddannelseschef STX2, HFE og HF-IN Hillerød
krl@vucns.dk

Thomas Larsen
Økonomichef
tla@vucns.dk
Mette Orm Hansen
Administrationschef
moh@vucns.dk