Studie- og ordensregler

 

Hent PDF

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelsen (BEK nr. 1077 af 13/09/2017) findes ved at følge dette link.

Studie- og ordensregler på HF & VUC Nordsjælland

På HF & VUC Nordsjælland gælder studie- og ordensreglerne i alle skolemæssige sammenhænge herunder undervisning, eksamen, studieture, ekskursioner, fester, fællessamlinger mm., samt adfærd uden for skolen fx på de sociale medier, når denne adfærd og sprogbrug efterfølgende negativt påvirker læringsrummet og den måde vi er sammen på.

Institutionens ordensregler betyder også, uanset deres konkrete indhold, at elever og kursister som minimum skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution. Der skal dermed være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere, uanset deres konkrete indhold, en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Ordensregler

På HF & VUC Nordsjælland sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær og orden, på holdet og på uddannelsesinstitutionerne:

Generelt gælder

• Rygning foregår på de anviste områder

• Der passes på skolens inventar og bygninger

• Private anliggender, fx i form af religiøse handlinger, praktiseres ikke på skolen

• Besiddelse, anvendelse eller handel med rusmidler er ikke tilladt og meldes til politi og andre relevante myndigheder

• Mad spises på de anviste område

• Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen.

• I forbindelse med undervisningen og i pauser, og efter institutionens konkrete anvisning, anvendes undervisningssproget som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt. Ved indskrivning i vejledningen og ved eksamen/prøve skal man vise sit ansigt sammenholdt med ID

• Alle bidrager til et positivt psykisk studiemiljø. Mobning, grov sprogbrug, trusler og voldelig adfærd bliver derfor ikke accepteret.

• Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller udvise anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

• Forstyrrende adfærd i undervisningen og på skolen accepteres ikke

• Privat brug af mobiltelefon foregår i pauserne

• Anvendelse af IT, herunder anvendelse af sociale medier, må i undervisningen kun foregå i faglige sammenhænge.

• Det er ikke tilladt at optage andre dvs. ansatte, elever/kursister uden deres viden og samtykke. Alle typer af optagelse kræver klare aftaler med den/de der optages. Optagelser må ikke bringes videre til andre. Særlig skærpende anses optagelser, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.

Sanktioner i forbindelse med ordensreglerne

Hvis du tilsidesætter HF & VUC Nordsjællands ordensregler, bliver du indkaldt til en samtale, og afhængig af forholdene, er der følgende sanktionsmuligheder:

• Forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, på skolen og i undervisningen

• Tilbageholdelse i normalt højest et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel

• Tilrettevisning

• Advarsel

• Bortvisning i op til 10 dage, med fravær

• Bortvisning fra særlige arrangementer

• Bortvisning og/eller udmeldelse i situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen

• Flytning til et andet hold, evt. undervisning på en anden afdeling

• Miste retten til at blive indstillet til prøve/eksamen

• Udeblivelse fra eksamen/prøve medfører SU stop og kan betyde, at du ikke kan blive optaget på faget igen.

• Miste SU i en kortere periode

• Udmeldelse af institutionen

• I særlige tilfælde, eksempelvis voldelig eller truende adfærd, kan du blive bortvis og udmeldt uden forudgående varsel, dette gælder fx besiddelse, handel med eller anvendelse af rusmidler eller situationer, hvor hensynet til det gode læringsmiljø er groft tilsidesat

• I særlige tilfælde, eksempelvis voldelig eller truende adfærd, kan du blive udskrevet (eller udmeldt?) uden forudgående varsel, dette gælder også besiddelse, handel med eller anvendelse af rusmidler

• Ved bortvisning og udmeldelse underrettes de bevilgende myndigheder – SU, kommune, Jobcenter, UU mv.

• Ved uretmæssig brug af alarmeringssystemet kan du få en skriftlig advarsel og blive pålagt at betale evt. omkostninger

Studieregler

Du er aktiv hvis du

• møder rettidigt til undervisningen

• deltager engageret og ansvarligt i undervisningen

• afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid

• læser lektier

• deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og projektarbejde

• deltager aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

• deltager i ekskursioner, herunder ekskursioner med en egenbetaling til forplejning på højst 50 kr.

• overholder indgåede aftaler med faglærer, vejleder

• deltager i eventuelle projekter, ekskursioner, (del)prøver, terminsprøver, interne prøver, faglig dokumentation, mv.

Computer

På HF anses en pc som en naturlig del af undervisningen – ligesom blyant og papir. De skriftlige eksaminer er digitale, og i mange fag anvendes i vid udstrækning I-bøger, således skal du kunne medbringe en pc for at kunne deltage.

Forsikring

Når du er kursist på HF & VUC Nordsjælland, er du selv forsikringsansvarlig i forbindelse med din skolegang. Det betyder, at det er din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du pådrager dig skader i forbindelse med din skolegang.

Hvis HF & VUC Nordsjælland har handlet ansvarspådragende, og du er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

I forbindelse med udlandsrejser bør du have en syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved selv at tegne en rejsesygeforsikring. Du bør være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker hjemtransport i Europa, og du skal derfor sikre dig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Fravær på e-learning

Du vil blive kontaktet af din vejleder til en drøftelse, hvis du ikke er studieaktiv. Medfører kontakten med vejleder ikke en forbedring af studieaktiviteten, vil du modtage en skriftlig advarsel om udmeldelse. Hvis dette ikke forbedrer studieaktiviteten, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel. Dette får konsekvenser for din SU.

Du har mødepligt til alle seminarer (ca. én gang om måneden).

1 udeblivelse giver GULT varsel.

2 udeblivelser giver RØDT varsel.

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse.

Fravær på HF2 og HF-enkeltfag

Alt fravær i forbindelse med skemalagt undervisning registreres.

Det er din lærer, som fører fravær ved undervisningens start. Møder du for sent, eller forlader du undervisningen uretmæssigt, føres du fraværende i hele den pågældende lektion af 45 min.

Du skal selv holde øje med dit fravær.

Der udsendes varsler ca. 3 gange pr. semester i din webdagbog.

Du får et GULT varsel, hvis du har manglet i mere end 8% af de afholdte timer (%ML).

Du får et RØDT varsel, hvis ud har manglet i mere end 15% af de afholdt timer (%ML).

RØDT varsel betyder påtænkt udmeldelse, særlig dispensation eller fratagelse af SU i en periode.

Skriftlig studieaktivitet

Skriftlige afleveringer (i fag med krav om skriftlighed) er en del af studieaktiviteten. Vejledere og lærere følger løbende op på dette.

I nogle fag er hele eller dele af de skriftlige afleveringer i faget samtidig eksamensgrundlag. Manglende afleveringer betyder i disse fag, at du mister din mulighed for at aflægge eksamen.

Særligt for e-learning

Du skal aflevere de skriftlige opgaver, som står på din arbejdsplan.

Én manglende aflevering giver GULT varsel

To manglende aflevering give RØDT varsel dvs. påtænkt udmeldelse

Snyd og plagiering

Hvis du afleverer en opgave, hvori du bruger andres materiale, tekst osv. som dit eget, uden at gøre opmærksom på det, er der tale om plagiering og dermed om snyd.

Dette kan føre til en mundtlig eller en skriftlig påtale.

Hvis du snyder/plagierer i flere fag eller flere gange i det samme fag, kan det føre til udmeldelse.

Snyd eller plagiering i forbindelse med eksamen/prøve

Medfører bortvisning fra eksamen/prøve i det pågældende fag.

Sygdom og fravær

Ved langvarigt eller hyppigt fravær kan HF & VUC Nordsjælland bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet, du betaler selv for erklæringen.

I tilfælde af udmeldelse informeres SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) om den afbrudte uddannelse, og det samme gælder Jobcenteret, UU eller kommunen blive orienteret om afbrudt uddannelse. Udeblivelse fra eksamen/prøve i maj kan have konsekvenser for din SU-udbetaling i juni og juli. Udeblivelse fra eksamen i juni kan have konsekvenser for en evt. SU-udbetaling i juli.

Du har mulighed for at tilmelde dig prøve/eksamen som selvstuderende. Dette kan ske ved, at du henvender dig til vejlederne.

Sygdom ved eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen, skal du give besked til uddannelsesstedet inden eksamen begynder. Som dokumentation skal der senest tre dage efter sygemeldingen afleveres en lægeerklæring, som du selv dækker udgiften for.

Særlige regler for de enkelte uddannelser

2-årig HF

Det er en forudsætning for oprykning fra 1. år til 2. år, at du aflægger dine eksaminer, interne prøver og afleverer de opgaver, der udgør eksamensgrundlaget. Samlet set skal du bestå med min. 02.

HF-enkeltfag

Du kan ikke følge undervisningen i samme fag og niveau mere end to gange.

E-learning

Er du tilmeldt i kemi, biologi eller geografi, skal du deltage i en laboratorieweekend. Der er mødepligt til denne weekend, da de forsøg og rapporter som udarbejdes er en del af eksamensgrundlaget. Se datoer på hjemmesiden.

Studieture og ekskursioner

Det er ikke tilladt at være beruset på studietur eller ekskursion med skolen. Derfor gælder følgende:

• Du må ikke indtage alkohol på ud- og hjemrejsen, eller under dagens faglige program.

• Du må ikke købe alkohol på udrejsen.

• Du må kun indtage alkohol i beskedent omfang, fx én til to øl efter aftensmaden. Det kan også være i forlængelse af fælles middag den sidste aften inden hjemrejse eller en tilsvarende begivenhed.

• Indtagelse af stærk alkohol er forbudt.

• Alkohol må ikke medtages eller drikkes på værelserne, og der skal tages hensyn til hotellets regler og de øvrige gæster.

• Du skal være hjemme på hotellet senest kl. 24.00, medmindre der i særlige tilfælde er aftalt andet med lærerne.

• Ingen må under nogen omstændigheder færdes alene. Man skal altid være mindst 3 sammen.

• Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art – og til enhver tid – er forbudt. Det vil få en eller flere af nedenstående konsekvenser hvis du bryder disse eller andre af HF & VUC Nordsjællands studie- ordensregler på studieturen (se i øvrigt studie- ordensreglerne på skolens hjemmeside):

• Mundtlig advarsel (tilrettevisning).

• Skriftlig advarsel.

• Bortvisning fra skolen i op til 10 dage fra hjemkomst.

• I særlige tilfælde omgående hjemsendelse for egen regning, og eventuelt udmeldelse fra skolen.

Det er de medrejsende lærerne som beslutter, hvilke konsekvenser (ikke nødvendigvis i ovenstående rækkefølge) der i givet fald bliver tale om.

Videoovervågning

På de forskellige afdelinger har vi udvendig videoovervågning. Det er markeret på afdelingerne, hvor videoovervågningen foregår.

Alle optagelser gemmes automatisk og slettes automatisk efter 30 dage. Såfremt der inden for de 30 dage sker en hændelse, og hændelsen har en karakter, der kræver politianmeldelse eller interne sanktioner, kan optagelsen gemmes som dokumentation.

Videooptagelser kan kun gennemses med deltagelse af en af skolens ledere eller en af ledelsen udpeget ansvarlig. Der skal altid være minimum to personer tilstede ved gennemsyn, og der skal være en begrundet anledning til gennemsynet (tyveri, hærværk eller anden kriminalitet). Et hvert gennemsyn skal noteres og følgende skal registreres:

Tidspunkt for gennemsyn

Deltagere i gennemsynet

Årsag til gennemsynet

Det tidsinterval der gennemses samt det område i bygninger der gennemses.

Resultatet af gennemsynet kan føre til:

Politianmeldelse

Interne sanktioner

Videooptagelse gemmes ud over de 30 dage.

Klageprocedure i forbindelse med studie- og ordensreglerne

Du kan klage over en afgørelse truffet i henhold til skolens studie- og ordensregler. I første omgang skal du senest 10 dage (inklusive dage uden undervisning) efter, at du har modtaget den afgørelse, du klager over, sende din klage til lederen af den pågældende uddannelse. Se § 11 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Derudover kan du læse om din SU i forbindelse med en evt. klage, der henvises til § 53, stk. 1 nr. 1 og §57, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 801 af 20/06/2017 om statens uddannelsesstøtte.