Evaluering og opfølgning

 

Kursisterne evaluerer

På HF & VUC Nordsjælland gennemføres løbende evalueringer, der følger op på kursisternes tilfredshed med undervisningen og skolen. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at forbedre undervisningen og studiemiljøet.

Se årshjul for evaluering på HF.

For kursisterne giver det mulighed for at få indflydelse på undervisning og studiemiljø. For lærerne åbner det op for dialog med kursister, kolleger og ledelse. For ledelsen er evalueringerne en platform for dialog med kursistgruppen og lærerne udvikling, strategi og mål.

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)

Hvert år gennemføres en kursisttrivselsundersøgelse (ETU). Undersøgelsen belyser blandt andet:
Organisering, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation.

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejdere og kursistråd. Parterne involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en opfølgningsplan, der indgår i skolens udviklings- og strategiarbejde.

Se de seneste evalueringsresultater nederst på siden.

Holdevaluering

Alle hold på alle uddannelser laver holdevaluering. Holdevalueringen anvendes af læreren som et afsæt for at optimere undervisningen.

Evalueringen skal give kursisterne mulighed for at forholde sig til både faglige, pædagogiske og sociale spørgsmål, som har relevans for undervisningen.

Se holdevalueringskoncept for HF og for AVU/FVU.

På AVU, FVU og OBU indberetter lærerne skriftligt til uddannelseslederen de valgte evalueringsmodeller og evalueringsresultater for hvert hold. Lærerne arbejder individuelt og i teams med opfølgning på resultaterne.

På HF udvælger lærerne i fællesskab med kursisterne på det enkelte hold et antal fokusområder på baggrund af holdevalueringens resultater. Lærerne følger sammen med kursisterne op på indsatsen efter en periode – se årshjul. Denne drøftelse samles til en beskrivelse af resultater, indsatser og opfølgning på HF og er en vigtig del af skolens udviklings- og strategiarbejde.

Skolens holdevalueringspraksis evalueres og udvikles på årlig basis på alle uddannelser.

Evaluering af undervisningsforløb

På alle uddannelser arbejder lærerne med evaluering af kortere og længere undervisningsforløb. Til dette anvendes en bred vifte af evalueringsværktøjer. Gennem videndeling, workshops og oplæg øger underviserne kontinuerligt deres viden om evalueringsværktøjer, og hvordan de bedst anvendes i forbindelse med undervisningsforløb. Se eksempel på evalueringsmetoder.

 

Medarbejderne evaluerer

Hvert andet år gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), som også inkluderer en arbejdspladsvurdering (APV).

Undersøgelsens resultater præsenteres for medarbejderne, hvorefter alle involveres i en opfølgningsproces, som udmønter sig i en handlingsplan, der indgår i skolens udviklings- og strategiarbejde.

Se de seneste evalueringsresultater nederst på siden.